جناب آقای مهندس محمد پوربابائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40377

تاریخ ورود به سازمان : 30/5/1382
 


شماره پروانه: 40377
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1399/11/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3