جناب آقای مهندس حامد اکرمي ابرقوئي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40376

تاریخ ورود به سازمان : 9/7/1382
 


شماره پروانه: 40376
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/8/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/8/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3