سرکار خانم مهندس بهار بخشائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40375

تاریخ ورود به سازمان : 20/6/1382
 


شماره پروانه: 40375
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/7/4
تاریخ پایان اعتبار: 1397/7/4
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2