جناب آقای مهندس امير رضا گرشکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40373

تاریخ ورود به سازمان : 18/6/1382