سرکار خانم مهندس منيژه شيراني بيد آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40371

تاریخ ورود به سازمان : 1/11/1382