جناب آقای مهندس امير قرباني جنت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40369

تاریخ ورود به سازمان : 5/6/1383
 


شماره پروانه: 40369
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/25
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3