سرکار خانم مهندس الهام فرشيد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40367

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382
 


شماره پروانه: 40367
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1397/6/15
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3