جناب آقای مهندس امين دهقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40366

تاریخ ورود به سازمان : 20/6/1382