جناب آقای مهندس ابراهيم کاملي ازان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40365

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382