جناب آقای مهندس حسين اميري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40364

تاریخ ورود به سازمان : 26/6/1382