جناب آقای مهندس منصور اخوان حريري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40363

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382