جناب آقای مهندس ناصر جورکش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40362

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382
 


شماره پروانه: 40362
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1399/1/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3