جناب آقای مهندس عباس گيوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40361

تاریخ ورود به سازمان : 29/6/1382