جناب آقای مهندس شهرام قائدي فراموشجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40360

تاریخ ورود به سازمان : 9/7/1382
 


شماره پروانه: 40360
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/11
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3