جناب آقای مهندس مجيد سبقت اللهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40355

تاریخ ورود به سازمان : 27/3/1382