جناب آقای مهندس باقر شفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40351

تاریخ ورود به سازمان : 22/6/1382