جناب آقای مهندس عليرضا هوائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40350

تاریخ ورود به سازمان : 24/3/1382