جناب آقای مهندس سيامک آقازينلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40349

تاریخ ورود به سازمان : 3/7/1382