جناب آقای مهندس مهدي سپهرجو

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40347

تاریخ ورود به سازمان : 29/6/1382