جناب آقای مهندس عليرضا حاجي احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40346

تاریخ ورود به سازمان : 27/5/1382
 


شماره پروانه: 40346
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/2/17
تاریخ پایان اعتبار: 1392/2/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: