جناب آقای مهندس مسعود سلطاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40338

تاریخ ورود به سازمان : 12/4/1382