جناب آقای مهندس محمدرضا يوسفي کوپائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40336

تاریخ ورود به سازمان : 1/9/1382