جناب آقای مهندس ناصر ارزاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40326

تاریخ ورود به سازمان : 5/3/1382
 


شماره پروانه: 40326
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/26
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/26
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1