جناب آقای مهندس فرهاد ديانت ثابت گيلاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40323

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1382