جناب آقای مهندس اميرحسين رحيم زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40322

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382