جناب آقای مهندس منصور رحيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40320

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382