جناب آقای مهندس مهدي قلي شيراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40319

تاریخ ورود به سازمان : 27/10/1382