جناب آقای مهندس اکبر نبوي منش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40318

تاریخ ورود به سازمان : 27/1/1386
 


شماره پروانه: 40318
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/18
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/18
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2