جناب آقای مهندس جلال تجدد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40317

تاریخ ورود به سازمان : 21/12/1382