جناب آقای مهندس آرش اعتصام

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40316

تاریخ ورود به سازمان : 12/8/1383