جناب آقای مهندس محمد رضائي حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40315

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1382