جناب آقای مهندس مجيد دباغ

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40309

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382