جناب آقای مهندس رضا مهر کلانتري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40308

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382