جناب آقای مهندس اميرحسين جفاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40304

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
ايميل : a.jaffari@iraninsurance.ir