جناب آقای مهندس يداله کاظم زاده زازراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40303

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382