جناب آقای مهندس مجتبي مويد زفره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40302

تاریخ ورود به سازمان : 17/8/1383
 


شماره پروانه: 40302
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/5/2
تاریخ پایان اعتبار: 1401/5/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3