سرکار خانم مهندس مريم سخائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40299

تاریخ ورود به سازمان : 5/10/1383
 


شماره پروانه: 40299
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/4/16
تاریخ پایان اعتبار: 1396/4/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3