جناب آقای مهندس محمد زينلي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40280

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40280
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1388/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1391/6/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3