جناب آقای مهندس محمدپاشا حامدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40278

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382