جناب آقای مهندس سيد ناصر اخلاقي بوزاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40277

تاریخ ورود به سازمان : 19/1/1393