جناب آقای مهندس محمد فياضي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40271

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40271
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2