جناب آقای مهندس احمد رادفر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40267

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40267
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/8
تاریخ پایان اعتبار: 1399/7/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1