جناب آقای مهندس مهرداد صنايعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40265

تاریخ ورود به سازمان : 14/11/1382