جناب آقای مهندس مهرداد ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40264

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40264
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/11/29
تاریخ پایان اعتبار: 1397/11/29
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3