جناب آقای مهندس شهرام خدارحمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40261

تاریخ ورود به سازمان : 23/6/1382