جناب آقای مهندس محمود طلائي کمال آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40260

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40260
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/17
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: ارشد