جناب آقای مهندس سعيد چراغي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40259

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40259
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1385/12/8
تاریخ پایان اعتبار: 1388/12/8
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3