جناب آقای مهندس وجيه اله شريفي تشنيزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40256

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40256
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2