سرکار خانم مهندس ستاره قهرائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40252

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382