جناب آقای مهندس مرتضي قديري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40246

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382